Privatumo politika

Pireka UAB įsipareigoja saugoti klientų ir vartotojų privatumą. Tuo remdamiesi parengėme šiuos privatumo politikos principus, kuriuose kalbama apie klientų duomenų rinkimą, naudojimą, skelbimą, perdavimą ir saugojimą bei slapukų naudojimo sąlygas. Tvarkydami asmens duomenis laikomės Bendrojo duomenų apsaugos reglamento Nr. 2016/679 (ES) bei Lietuvos Respublikos teisės aktų reikalavimų, taip pat priežiūros institucijų nurodymų.

Privatumo politika ir slapukų naudojimo sąlygos

 1. Bendros nuostatos:
  1. Ši privatumo politika reglamentuoja asmens duomenų rinkimo, tvarkymo ir saugojimo principus. Asmens duomenis renka, tvarko ir saugo atsakingas asmens duomenų tvarkytojas Pireka UAB (toliau Duomenų tvarkytojas)
  2. Duomenų subjektas privatumo politikos prasme yra klientas ar kitas fizinis asmuo, kurio asmens duomenis tvarko Duomenų tvarkytojas.
  3. Klientas privatumo politikos prasme yra bet kuris asmuo, kuris perka prekes ar paslaugas iš Duomenų tvarkytojo.
  4. Duomenų tvarkytojas vadovaujasi teisės aktuose nustatytais duomenų tvarkymo principais, be kita ko, Duomenų tvarkytojas asmens duomenis tvarko teisėtai, sąžiningai ir saugiai. Duomenų tvarkytojas gali patvirtinti, kad asmens duomenys buvo tvarkomi pagal teisės aktų nuostatas.
 2. Asmens duomenų rinkimas, tvarkymas ir saugojimas

Asmens duomenys – tai duomenys, kuriuos Duomenų tvarkytojas renka siekdamas teikti paslaugą, nustatyti asmens tapatybę, susisiekti su asmeniu dėl paslaugos suteikimo, spręsti klausimus ar siųsti reklaminį turinį.

  1. Asmens duomenys, kuriuos Duomenų tvarkytojas renka, tvarko ir saugo, renkami elektroniniu būdu, daugiausia per svetainę ir el. paštu.
  2. Duomenų subjektas, dalindamasis savo asmens duomenimis, suteikia teisę Duomenų tvarkytojui rinkti, naudoti ir tvarkyti asmens duomenis privatumo politikoje nurodytais tikslais, kuriuos Duomenų subjektas tiesiogiai ar netiesiogiai dalijasi su Duomenų tvarkytoju svetainėje pirkdamas prekes ar paslaugas.
  3. Duomenų subjektas yra atsakingas, kad jo pateikti duomenys būtų tikslūs ir teisingi. Sąmoningas melagingos informacijos pateikimas laikomas Privatumo politikos pažeidimu. Duomenų subjektas privalo pranešti Duomenų tvarkytojui apie pateiktų duomenų pasikeitimus.
  4. Duomenų tvarkytojas neatsako už žalą padarytą Duomenų subjektui ar tretiesiems asmenims dėl Duomenų subjekto melagingos informacijos pateikimo.
  5. Surinktų asmens duomenų pagalba galime informuoti Duomenų subjektą apie produktų naujienas, būsimus įvykius. Nenorintis būti mūsų naujienlaiškių sąraše ar gauti pranešimus apie jį galinčius sudominti produktus, bet kada gali pasitraukti iš tikslinės gavėjų grupės. Taip pat turimus duomenis apie Duomenų subjektą naudojame prekėms pristatyti ir įsipareigojimų prieš Duomenų subjektą vykdymui.
 1. Klientų asmens duomenų tvarkymas
  1. Duomenų tvarkytojas gali tvarkyti šiuos Duomenų subjekto asmens duomenis

3.1.1 Vardas ir pavardė;

3.1.2 Asmens (imonės) kodas ir adresas (sudarant sutartį);

3.1.3 Telefono numeris;

3.1.4 El. pašto adresas;

3.1.5 Pristatymo adresas.

3.2.Be to, kas yra išdėstyta aukščiau, duomenų tvarkytojas turi teisę rinkti informaciją apie Duomenų subjektą, kuri yra viešuose registruose.

3.3.Duomenų tvarkytojas turi teisę dalintis klientų asmens duomenimis su trečiosiomis šalimis, tokiomis kaip įgalioti Duomenų tvarkytojai, finansininkai, transporto ir kurjerių įmonės. Duomenų tvarkytojas yra asmens duomenų valdytojas. Duomenų tvarkytojas asmens duomenis, reikalingus mokėjimams atlikti, perduoda įgaliotam tvarkytojui.

3.4.Tvarkydamas ir saugodamas duomenų subjekto asmens duomenis, Duomenų tvarkytojas įgyvendina organizacines ir technines priemones, užtikrinančias asmens duomenų apsaugą nuo atsitiktinio ar neteisėto sunaikinimo, pakeitimo, atskleidimo ir bet kokio kito neteisėto tvarkymo.

3.5.Visi kliento asmens duomenys, kurie yra žinomi Pireka UAB elektroninėje svetainėje yra traktuojami kaip konfidenciali informacija. Užšifruotas duomenų perdavimo kanalas su bankais užtikrina pirkėjo asmens duomenų ir banko rekvizitų saugumą.

3.6.Duomenų tvarkytojas Duomenų subjektų duomenis saugo vadovaudamasis teisės aktuose nustatytais reikalavimais. Duomenis, kuriuos duomenų tvarkytojas privalo saugoti pagal teisės aktus (pvz.: Apskaitos duomenis), Duomenų tvarkytojas saugo vadovaudamasis teisės aktuose nustatytais reikalavimais.

4.    Duomenų subjekto teisės

4.1.Duomenų subjektas turi teisę turėti prieigą prie savo asmens duomenų;

4.2.Duomenų subjektas turi teisę gauti informaciją apie jo asmens duomenų tvarkymą;

4.3.Duomenų subjektas turi teisę papildyti arba ištaisyti netikslius duomenis;

4.4.Jeigu Duomenų tvarkytojas tvarko Duomenų subjekto duomenis remdamasis Duomenų                                                                                      subjekto gautu sutikimu, Duomenų subjektas turi teisę bet kada atšaukti sutikimą;

4.5.Duomenų subjektas gali susisiekti su Pireka UAB, kad pasinaudotų savo teisėmis, adresu: info@pireka.lt

4.6.Duomenų subjektas siekdamas apginti savo teises, gali pateikti skundą Duomenų apsaugos inspekcijai.

5.     Baigiamosios nuostatos

Duomenų tvarkytojas įsipareigoja saugoti klientų ir vartotojų asmens duomenis bei jų privatumą. Duomenų tvarkytojas imasi visų atsargumo priemonių (įskaitant administracines, technines ir fizines priemones), kad apsaugotų surinktus asmens duomenis. Tik įgalioti asmenys turi teisę keisti ir tvarkyti duomenis.

Šios duomenų apsaugos sąlygos parengtos vadovaujantis Europos Parlamento ir Tarnybos reglamentu (ES) Nr. 2016/679 dėl fizinių asmenų apsaugos tvarkant asmens duomenis ir laisvo tokių duomenų judėjimo Direktyvos 95/45/EB/EB (Bendrasis asmens duomenų apsaugos reglamentas).

Pradėdami naudotis duomenų tvarkytojo svetaine, Jūs perskaitėte ir sutinkate su šiomis sąlygomis. Duomenų tvarkytojas turi teisę iš dalies arba visiškai pakeisti duomenų apsaugos sąlygas, apie pasikeitimus informuodamas Duomenų subjektus savo internetinėje svetainėje: www.pireka.lt

Slapukų naudojimo sąlygos

Pireka UAB svetainėje naudojami slapukai, siekiant užtikrinti geresnę vartotojo patirtį ir efektyvesnę rinkodaros veiklą bei rinkti naudojimo statistiką.

Slapukas yra mažas tekstinis failas, kurį interneto naršyklė automatiškai išsaugo kliento naudojamame įrenginyje. Slapukai naudojami informacijai rinkti apie tai, kaip klientas naudojasi svetaine, kad naudojimasis svetaine būtų asmeniškesnis ir patogesnis klientui. Slapukų failai nėra pavojingi Jūsų kompiuteriui ar kitam įrenginiui.

Naudodamiesi svetaine sutinkate, kad naudotume slapukus:

 • Rinkti naudojimo būdus ir statistinius duomenis;
 • Siekiant užtikrinti geresnį klientų aptarnavimą;
 • Norėdami atsiminti vartotojo nustatymus;
 • Pateikti pasiūlymus ir rinkodaros pranešimus, labiau atitinkačius vartotojo poreikius;
 • Rinkti informaciją, reikalingą interneto svetainės kūrimui;

Yra dviejų tipų slapukai:

 1. Nuolatiniai slapukai, kurie visam laikui lieka slapukų faile vartotojo kompiuteryje. Jie gali būti naudojami, pavyzdžiui norint atpažinti vartotoją kaip pakartotinį svetainės lankytoją ir pritaikyti svetainės turinį pagal vartotojo poreikius arba rinkti statistinius duomenis.
 2. Seanso slapukai yra laikini ir išnyksta, kai vartotojas išeina iš svetainės arba uždaro naršyklę. Seanso slapukai gali būti naudojami tam tikroms svetainės funkcijoms įjungti, pavyzdžiui: užklausai dėl paslaugos ir produkto ir panašiai.

Laikoma, kad vartotojas priėmė slapukus, jei jo interneto naršyklės nustatymuose įjungti slapukai. Interneto naršyklės dažnai pagal numatytuosius nustatymus leidžia vartotojo įrenginyje įrašyti slapukus. Vartotojas gali išjungti slapukų naudojimą savo įrenginyje arba juos ištrinti pakeisdamas atitinkamus savo interneto naršyklės nustatymus. Išsamias instrukcijas rasite interneto naršyklės vartotojo vadove. Jei slapukai nenaudojami, svetainė gali tinkamai neveikti.